Deprem Sözlüğü
ArtçıDeprem(Aftershock):AnasarsındansonraYerkabuğu'ndabozulan dengenin sağlanamsı için meydana gelen küçük deprem.

AktifSismikKuşak(SeismicBelt):Uzunlamasınauzanandepremkuşı.Dünya depremlerinin %60'ı Pasifik Çevrimi Kuşağı'nda ortaya çıkar.

Asimistik (Aseismic): Sismik olmayan, depremle ilgisiz.

BüyükDeprem(GreatEarhquake):Richterölçeğinde8veüstündebüyüklüğü olan deprem.

Büyüklük(Magnitude):Birdepreminkuvvetininyadaortayaçıkardığıgerilim enerjisininsismografikgözlemleredayanılarakölçümü.1935'teCharlesRichter tarandan geliştirilen logaritmik bir ölçi temel alır.

CisimDalga(BodyWave):Dünya'nmeözelliğinesahipolansismikdalga. "P" ve "S" dalgaları cisim dalgalarıdır.

Çekirdek(Core):Dünya'nıneniçteki katmanı,iççekirdek katıdır ve1300 kilometrelik bir yarıçapa sahiptir. Dünya'nınyarıçapı 6 bin 371 kilometredir. Dış çekirdek sıvıdır ve yaklaşık olarak 2 bin300 kilometre kanlığındadır."S" dalgaları dış çekirdekten geçmez.

DenizDalgaları(Tsunami):Okyanustabanındameydanagelenbüyükçaplı hareketlenme sonucu ortaya çıkan dev deniz dalgaları.

Deprem(Earthquake):Yer'in,yüzeyinaltındakikayalananihareketi sonucunda silkinmesi.

DepremFırtınası(EarthquakeSwarm):Sınırlıbiralandavesüredegerçekleşen, ana şoktan ayrı, bir dizi küçük deprem.

ElastikDalga(ElasticWave):Bir tür elastik deformasyon(etkiedengüçler, ortadan kalktığında yok olan bir şekil dişikliği sonucu ilerleyen dalga.Sismik dalgalar buna örnektir.

Episantır-Merkezüstü(Epicenter):Yerkabuğu içinde bulunan odak noktasının, Yeryüzü'ndeki iz düşümü.

EpisantırUzaklığı: Yeryüzü'ndeki bir noktadan episantıra olan uzaklık.

Fay'Kırık'(Fault):Yerkabuğu ve üst mantoda, kaya tabakalarının, koptuğu ve kaynağı yerdeki zayıf nokta. Başka bir deyişle,Yerkabuğu'ndaki deformasyon enerjisinin artması sonucu,kayaç kütlelelerinin, bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kaymayla ortayaç ıkan kırık faylar,depremler sonucunda ortaya çıkar. Depremlerde, daha önceden varolan faylar boyunca ortaya çıkar.

Faz(Phase):Farklıbirtürsismikdalganıngelişinibelirleyenvesismogramda görülen bir hareket ya da osilasyon.

İlkVarış(FirstArrival):Birkaynaktangelensismikdalgayaatfedilenilkkayıtlı sinyal.

İzoseist(İsoseimal):Yeryüzü'ndedeprem şiddetininaynıolduğunoktalabirbirine bağlayan eğri.

Kırılma (Refract): Bükülme ya da yön değiştirme.

KıtasalKayma(ContinentalDrift): İlkkezAlfredWegenertarandanöne sürülen ve Dünya talanın başta tek bir parça olduğunu söyleyen kuram.Kara parçaları, buradan koparak, uzaklaştı ve talaoluşturdu.

BüyükDeprem(MajorEarthquake):Richterölçeğindebüyüklüğü7ile7.99 arasında olan deprem.

MerkeziVarışAçısı(CentralAngle):Merkezüssü,yerinmerkezivekayıt istasyonu arandaki açı.

MikroDeprem(Microearthquake):Richterölçeğindebüyüklüğü2yadadaha düşük olan deprem.

Odak(Focus,Hypocenter):DepreminYerkabuğuiçindeblağıveenerjinin açığa çıktığı nokta.

Odak(Focus):Birdepreminilkhareketininveelastikdalgalarınınkaynağıolan yerin içindeki nokta.

Odak uzaklığı: Yeryüzü'ndeki bir noktadan, odağa olan uzaklık.

ÖncüDeprem(Foreshock):Daha büyük bir depremden ya da ana şoktan birkaç saniye ya da birkaç haftaönce gelen ve büyük depremin kırılma alanının içinde ya da yakınında ortaya çıkan küçük titreme.

Periyod (Period):İki dalga tepesi arandaki zaman.

RichterÖlçi(RichterScale):Bir depremin kuvvetini ölçmeye yarayan sistem. 1935'te Charles Richter tarafından geliştirilmiştir.Matematiksel formüllerden oluşur, fiziksel bir araç değildir.

Sismik (Seismic): Depremle ilgili olan.

SismikDenizDalgası(SeismicSeaWave):Denizaltıdepremisonucuortayaçıkan tsunami.

SismikKaynak(SeismicSource):Depremtehlikesiyaratabilecekbölgeler.Bu bölgeler, uygulamada nokta, çizgi ve alan biçiminde dönüştürülmüşlerdir.

SismikSabit(SeismicContstrant):Depremriskleriyleilgiliyapıkodlarında,bir binanın dayanması gereken hızlanma deri.

Sismik Zon (Seismic Zone): Depremlerin olduğunun bilindi bölge.

Sismograf(seismograph):Yer'inhareketlerini,özelliklededepremlerikaydeden cihaz.

Sismogram(Seismogram):Depreminbirsismograftarafındankaydedilen,yazılı kaydı.

Sismolog (Seismologist): Deprem bilimci.

Sismometri (Seismometry): Depremle ilgili ölçümleri konu alan dal.

Şiddet(Intensity):Herhangi bir derinlikte olan bir depremin, Yeryüzü'nde hissedildiği bir noktadaki gücünün ölçüsü.Deprem şiddetini belirlemek için yapılan ve depremin insan,eşya,yapı ve yere yapğı etkilerin derecesine dayanan ölçek. Şiddet(Intensity). Belirli bir yerdeki depremin insanlar,yapılar ve toprak üzerindeki etkisinin ölçüsü.Şiddet yalnızca depremin büyüklüğüne dil merkez üssünden uzakğına ve o yerin yapısına bağlıdır.

Teknonik(Tectonic):Yerkabuğu'nunbiçimdeğiştirmesisonucundaortayaçıkan yayailişkin.(Yapı:Kayaçkütlelerininvrılma,kırılmagibibiçimdeğiştirme olaylasonucu birbirleriyle ilgili durumları)

TekrarlamaArağı(RecurrenceInterval):Sismikolarakaktifbirbölgede depremlerarasındaki ortama süre.

Yansıma (Reflect): Bir %n sekme.

YırtılmaZonu(ReptureZone):Bir deprem sırasında faylanmanın meydana geldiği Yeryüzüalanı.Toplu nebaşından, yüzlerce kilometrelik biralana kadar değebilir.

Zemin İvmesi(GroundAcceleration):Zemin üzerindeki bir birim kütlenin üzerine deprem nedeniyle gelen kuvvetin ölçüsü olan zemin hareket parametresi. Deprem sırasında yayıetkileyeny anal yükler,zemin ivmesinin sonucu olarak ortaya çıktığından,yapımühendislinde en yaygın kullanılan parametre,en büyük zemin ivmesidir.